Privacystatement

Inleiding

Konings Maters verzamelt persoonsgegevens bij het gebruik van de website en bij haar dienstverlening.  Deze (persoons-) gegevens kunnen door jou, jouw werkgever of jouw klant aan ons worden verstrekt.

Dit privacystatement beschrijft het beleid dat Konings Maters hanteert met betrekking tot het verzamelen, verwerken, gebruiken, opslaan en beschermen van jouw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens kunnen wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Titulatuur;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboortegegevens;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres en –verkeer;
 • Faxnummer;
 • Bankrekening;
 • Burgerlijke staat;
 • Huwelijksdatum;
 • Personeelsnummer;
 • Functietitel;
 • IP-adres;
 • Curriculum vitae;
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
 • Burgerservicenummer;
 • Loonbeslagen.

Waarom we gegevens nodig hebben:

 • Voor het voeren van een salarisadministratie;
 • Voor het verwerken en bijhouden van een financiële administratie;
 • Het kunnen samenstellen en controleren van jaarrekeningen;
 • Om fiscale- en juridische dienstverlening te kunnen bieden (bijvoorbeeld de aangifte inkomstenbelasting);
 • Om pensioenwerkzaamheden uit te kunnen voeren, individueel en collectief;
 • Om gebruik te kunnen maken van onze website en een bericht achter te kunnen laten voor ons;
 • Om een nieuwsbrief aan je te kunnen sturen;
 • in het kader van onze evenementen
 • In het kader van een sollicitatieprocedure;
 • Om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken), behoudens gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor de salarisverwerking. Dit betreft jouw Burgerservicenummer en eventuele gegevens van een loonbeslag.

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij wij toestemming hebben van de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@koningsmaters.nl. Wij zullen de persoonsgegevens verwijderen.

In sommige gevallen hebben wij de wettelijke plicht om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. U kunt hierbij denken aan aangifte inkomstenbelasting of het aanvragen een kind gebonden budget.

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij er een wettelijk bewaarplicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Daarna zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd.

Delen met anderen

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, met uw toestemming, voor externe verwerking en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met onder andere onze IT-leveranciers, websitebeheerder en de beheerder van het CRM-systeem. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een (sub-) verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies

De website van Konings Maters maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies die zo min mogelijk inbreuk maken op jouw privacy. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, over te dragen (dataportabiliteit) en/of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@koningsmaters.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer, foto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op jouw verzoek reageren.

Verzet

Je kan kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden zonder dat je daarvoor een reden hoeft op te geven door een e-mail te sturen naar info@koningsmaters.nl. Op eerste verzoek zal het gebruik worden beëindigd.

In alle andere gevallen kan je in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens eveneens verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar info@koningsmaters.nl. Konings Maters zal binnen vier weken na ontvangst van het verzet beoordelen of het verzet terecht is. In dat geval zal de verwerking worden beëindigd.

Klachten

Heb je een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@koningsmaters.nl. Daarnaast wijzen wij je op de klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze instantie is bevoegd om kennis te nemen van jouw klacht.

Beveiliging

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@koningsmaters.nl.

Vragen?

Heb je vragen over ons privacystatement? Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar
info@koningsmaters.nl.

Wijzigingen privacystatement

Ons privacystatement zal van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. Dit privacystatement is gepubliceerd op de website www.koningsmaters.nl. Houdt genoemde website dus goed in de gaten. Dit privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018.

Contactgegevens

Konings Maters

Keizer Karelplein 1

6511 NC Nijmegen

info@koningsmaters.nl